FANDOM


      _________________________________________________________________
     / =============================================================== \ 
     / _________________________________________________________________ \ 
    | ___________________________________________________________________ |    
    | |      ,     👮赶紧走吧!💁              | | 
    | |     / \                          | | 
    | |     {  }                 后面真的没有了!!!| |
    | |     p  !                          | |
    | |     ; : ;    为了防止你再使用键盘,我特地把你的键盘删了。| |
    | |     | : |                          | |
    | |     l ; l                          | | 
    | |     I ; I       🌍  🌎  🌏           | |
    | |     d | b         感染全球中……          | |
    | |     H | H                          | | 
    | |     H I H       你有一个选择:回到首页和回到初始页面。| |
    | | ,;,   H I H   ,;,                      | |
    | |;H@H;   ;_H_;,  ;H@H; 你选择?                | |
    | |`\Y/d_,;|4H@HK|;,_b\Y/'                     | |
    | | '\;MMMMM$@@@$MMMMM;/'  回到首页         回到初始页面 | | 
    | |  "_~~*;!8@8!;*~~_"                       | |
    | |     ;888;      ……                  | |
    | |     d8@8b      ……                  | |
    | |     O8@8O      算了送你一个福利            | |
    | |     T808T                          | |
    | |     `~`      The End                 | |
    | |________________________________________________________________ | |
     \=__________________________________________________________________/